Anslutna organisationer

Här kan du läsa mer om de organisationer som valt att ansluta sig till Jäj och främja jämställdhet i Jönköpings län! Klicka på respektive namn för att läsa om organisationens jämställdhetsarbete. Vill din organisation också ansluta sig och bidra till ett mer aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete?

Vår verksamhet ska vara fri från diskriminering – det betyder att våra tjänster och service ska vara rättssäkra, jämlika, jämställda och tillgängliga. Genom att all vår statistik är könsuppdelad kan vi se om kvinnor och män får tillgång till våra program och insatser på lika villkor. Det är en del i vårt arbete med jämställdhetsintegrering. En annan viktig del är att utbilda medarbetare i jämställdhet, såväl arbetsförmedlare som chefer, för att bland annat medvetandegöra vårt beteende för att främja jämställdhet, både internt som gentemot våra kunder. På så sätt bidrar vi till en jämställd och hållbar tillväxt i Jönköpings län.

Vi har alltid med oss ett jämställdhetsperspektiv och är vana vid att överbrygga kulturella skillnader så att vi skapar lösningar med tilltal som bidrar till ökad jämställdhet istället för att cementera stereotyper. Vi har ett patos för att arbeta med mellanmänsklig kommunikation och känner att starka koncept för kommunikation kan överbrygga sociala klyftor och jämna spelplanen för deltagande i samhället i stort.

Vi utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Samma bild som också säger att den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant.

Vi visar fram annan bild – byggd på fakta, forskning och kunskap – där Sverige och svenskarna långtifrån alltid står för jämställdhet, öppenhet och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Vi utmanar de etablerade partierna när de påstår att de har en politik som räcker till. Småjusteringar här och där räcker inte. Det behövs genomgripande förändringar.

Feministiskt initiativ är ett nytänkande parti i ett gammalt patriarkalt politiskt landskap.

När andra partier använder feminismen som ytterligare en krydda till en redan formulerad utgångspunkt, väljer vi att istället låta feminismen utgöra själva utgångspunkten. Vi är ett nydanande parti i ett politiskt landskap där de etablerade partierna inte förmår minska diskriminering och ojämlikhet.

Feministiskt initiativ utmanar den ingrodda höger-vänster politiken med de modigaste och mest långtgående och omfattande förslagen mot ojämlikhet och alla former av diskriminering.

Vi bidrar till ett jämställt Jönköpings län genom vår politik och genom folkbildning.

Förbundet arbetar för att de finansierade verksamheterna och förbundets arbete som helhet ska bygga på inkludering, icke-diskriminering och jämställdhet. Förbundet har en icke-diskriminerings- och jämställdhetspolicy och handlingsplan som omprövas årligen.

Vi är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vi är en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör landsbygden. Organisationen har som medlemmar de lokala utvecklingsgrupperna och det är också de som är i fokus för vår organisation. Vi arbetar med integration, jämställdhet, hållbar demokrati. Vi bidrar till ett jämställt Jönköpings län genom att erbjuda utbildningar med stöd från Tillväxtverket.

Strategi 2025. Svensk Idrott – Världens bästa. Idrottsrörelsens stora satsning mot framtidens idrott är Strategi 2025 (www.strategi2025.se). Strategin är upp delad i fem utvecklingsresor där en resa är ”Jämställdhet för en framgångsrik Idrott”. År 2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Denna utvecklingsresa arbetar RF-SISU Småland med i Jönköpings läns alla idrottsföreningar via våra utbildningsinsatser, processer och Idrottskonsulenternas dagliga kontakt med länets Idrottsföreningar.

Förbundet arbetar för att de finansierade verksamheterna och förbundets arbete som helhet ska bygga på inkludering, icke-diskriminering och jämställdhet. Förbundet har en icke-diskriminerings- och jämställdhetspolicy och handlingsplan som omprövas årligen.

Vi arbetar med jämställdhetsintegrering inom verksamhetsutveckling.

Svenska ESF-rådet förvaltar Europeiska socialfonden. Socialfonden finansierar regionala projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Jämställdhetsintegrering är obligatorisk i alla socialfondsprojekt. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektivet systematiskt ska införas i alla verksamheter och i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla faser av programmet. Det är ett sätt att se till att jämställdheten inte blir något separat eller tillfälligt. Det ska också införas systematiskt i varje projekt, från ansökan till genomförande och utvärdering. I Jönköpings län bedrivs för tillfället sju projekt och dessa projekt förväntas att bidra till ett mer jämställt Jönköpings län.

Förbundet arbetar för att de finansierade verksamheterna och förbundets arbete som helhet ska bygga på inkludering, icke-diskriminering och jämställdhet. Förbundet har en icke-diskriminerings- och jämställdhetspolicy och handlingsplan som omprövas årligen.