Mäns våld mot kvinnor

Mål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Våld mot kvinnor är enligt Förenta nationerna den vanligast förekommande kränkningen av mänskliga rättigheter globalt, och är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som finns mellan kvinnor och män. Våldet finns i alla länder, kulturer, åldrar och samhällsklasser.[1] Våldet kan vara fysiskt, sexuellt, psykiskt, ekonomiskt och materiellt, och gemensamt för alla typer av det könsbaserade våldet är att nästan alla våldsutövare är män. Konsekvenserna av våldet är både kort- och långsiktiga och påverkar inte bara individuella kvinnors hälsa och frihet, utan också samhället i stort i form av stora kostnader inom hälso- och sjukvården, rättsväsendet och välfärden.[2] 

Inom begreppet mäns våld mot kvinnor ryms våld i skola och arbetslivet, sexuella trakasserier och övergrepp, våld i och utanför relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.[3] Med andra ord finns våldet i alla delar av samhället. Målet inkluderar även våld mot hbtqi-personer, både i nära relationer och i offentligheten. Hbtqi-personer är till exempel överpresenterade bland dem som utnyttjas i prostitution.[4]

Män utsätts också för våld, men det våldet ser ofta annorlunda ut . Kvinnor blir oftare utsatta för våld av närstående och i hemmet, och det våldet är mer systematiskt, upprepande och grovt. Män blir oftare utsatta för våld i offentligheten och förövarna är även här oftast män. Delmålet har ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld, eftersom de maskulinitetsnormer som råder är en stor bidragande faktor till att män brukar våld.

Situationen i Jönköpings län

Som nämnts ovan så är mäns våld mot kvinnor ett problem som återkommer i alla delar av samhället, så även i Jönköpings län. Länet sticker inte ut i statistiken i jämfört med de nationella nivåerna, men det finns fortfarande mycket att åstadkomma för att uppnå målet om ett samhälle fritt från våld. 18 % av kvinnorna i länet känner oro för att utsättas för våldtäkt eller sexuella övergrepp och 26 % har valt att gå en annan väg eller valt ett annat färdsätt på grund av oro att utsättas för brott.[5] Även om oron i sig inte är fysiskt våldsam, så är tankeverksamheten och oron runt undvikandet av våld en del av problemet. Kvinnor ska inte behöva lägga sin energi på att fundera över sin säkerhet och kroppsliga integritet.

Polisregion Öst, som består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län, följer också den nationella statistiken när det kommer till våldsbrott. Män som grupp är mer utsatta för misshandel av obekanta, medan 83 % av misshandlade kvinnor har blivit utsatta av en närstående person. Absolut vanligast är misshandel av kvinnor i parrelation, vilket utgör 49 % av anmälda misshandelsbrott mot kvinnor.[6] Där regionen sticker ut från den nationella statistiken är i anmälda brott om köp av sexuella tjänster. Region öst ligger där 70 % över de nationella siffrorna.[7] Huruvida det beror på att prostitution finns i större utsträckning här, eller om riktade insatser från Polisen har gjort att fler personer som köpt sexuella tjänster blir ertappade och åtalade är svårt att säga.

Du kan läsa mer om mäns våld mot kvinnor i länet under Ett Jönköpings län fritt från våld.


[1] UN Women. Frequently asked questions: Types of violence against women and girls.

[2] Skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – en feministisk politik för en jämställd framtid.

[3] Ibid.

[4] Länsstyrelsen i Jönköpings län (2015), Osynlig synlig verklighet

[5] BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2020 (NTU 2020), publicerad i SCB regional jämställdhet

[6] Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB regional jämställdhet

[7] ibid