Våld i nära relationer – utövare

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för våld i nära relation – utövare. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

OBS ! I nyhetsbrev februari 2024 utlovades en delning av rapporten om socialtjänstens arbete med våldsutövare. Rapporten släppet kommer att dröja socialcheferna i länet kommer att diskutera resultatet i länets olika länsdelar och i varje kommun. Vi återkommer med rapporten senare i vår.

Aktuellt

  • Projekt socialtjänstens stöd till våldsutövare 2023-2024 där en förstudie genomförts av kommunal utveckling med finansiellt stöd av Länsstyrelsen i Jönköping. Rapporten är nu klar och kommunicerad till socialcheferna i länet. Rapportens resultat kommer nu att processas i länets tre länsdelar.
  • Uppdrag om vålds- och återfallsförebyggande insatser 2023-2028. Uppdraget innebär att Länsstyrelserna ska genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyten för yrkesverksamma. Uppdraget pågår 2023–2028 och ska genomföras i samarbete med Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Jämställdhetsmyndigheten och Kriminalvården.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om våld i nära relationer – våldsutövare

Socialstyrelsen

Kunskapsguiden

Nationellt centrum för kvinnofrid

Brottsförebyggande rådet

VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer

Webb utbildningar och filmer

Webbkurs: våld i nära relationer – att agera som chef och kollega, Jämställdhetsmyndigheten

Film 1, Socialnämndens utökade ansvar för personer som utövar våld i nära relationer (textad), Länsstyrelserna

Film 2, Socialnämndens utökade ansvar för våldsutövare – Hur kan stödet se ut och vad säger forskningen (textad), Länsstyrelserna

Kartläggningar och rapporter

Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer, Socialstyrelsen, 2020

Förändringsarbete med våldsutövande män, SKR, 2017

Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck – en systematisk uppföljning, Forte, 2022

Forskning

Material kommer läggas ut här inom kort!

Metodstöd och vägledningar

Metodguiden – socialt arbete, Socialstyrelsen

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, Brottsförebyggande rådet

Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården, Socialstyrelsen, 2023

Lärande exempel

Lärande exempel våldsutövare webbstöd för kommuner, NCK

Webbinarier, Rikskriscentrum för män