Våld i nära relationer – barn

På denna sida har vi samlat ett urval av stöd- och kunskapsmaterial för våld i nära relationer – barn. Vi rekommenderar att du söker vidare på de webbplatser som presenteras om du önskar hitta mer information, kunskap eller material.

Aktuellt

  • Reform skyddat boende – nytt regelverk med förslag om införande 1 mars 2024 handlar om att möjliggöra stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren. Länsstyrelserna har fått i uppdrag (2023-2028) att genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyten för yrkesverksamma. Uppdraget pågår 2023-2028 och ska genomföras i samarbete med Barnafrid vid Linköpings universitet och Jämställdhetsmyndigheten.

  • Fokus: Våld i nära relation – att agera som chef och kollega (2022-2023). Under hösten 2023 kommer det erbjudas utbildning under två halvdagar.

Stöd- och kunskapsmaterial – ett urval

Webbplatser

Här hittar du webbplatser med information och kunskap om våld i nära relationer – barn

Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Kunskapsguiden

Nationellt centrum för kvinnofrid

VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer

Unicef

Barnombudsmannen

Webb utbildningar

Basprogram om våld mot barn och unga (Barnafrid)

Barnpsykiatrisk traumavård (Barnafrid)

Barn som bevittnat våld (Brottsoffermyndigheten)

Kartläggningar och rapporter

Våld mot barn 2022 – nationell kartläggning (Allmänna barnahuset, 2023)

När ett barn varit utsatt för våld – föräldrars berättelser om våldets konsekvenser och vägen till stödinsats (Allmänna barnahuset, 2023)

En uppväxt fri från våld – en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Barn som upplever våld – att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga (SKR, 2020)

Forskning

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse – en systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. Rapport 280/2018 (SBU, 2018)

Metodstöd och vägledningar

Barnafrid – formulär och metodstöd

Våld i nära relationer – handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården (Socialstyrelsen, 2023)

Efter barnförhöret (Allmänna barnahuset)

Trappan – krisintervention

Lärande exempel

Lärande exempel att arbeta med barn webbstöd för kommuner (NCK)