Regional strategi

Arbetet i Jönköpings län utgår från Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld in nära relationer 2020 – 2026. Varje aktör som står bakom strategin arbetar i sin verksamhet med aktiviteter för att uppfylla strategins målsättningar.

Syfte och mål

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet. Strategin utgår från visionen ett Jönköpings län fri från våld. Strategin pekar ut fem mål med underliggande delmål. Dessa följer den nationella strategins målsättningar.

  1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  2. Förbättrad upptäckt av våld
  3. Starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn
  4. Effektivare brottsbekämpning
  5. Förbättrad kunskaps- och metodutveckling

Strategins områden

  • Sexualiserat våld – oberoende av relation
  • Våld i nära relation
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Människohandel för sexuella ändamål
  • Prostitution och sexuell exploatering

Aktörer

Följande aktörer i Jönköpings län står bakom den regionala strategin

Ansikten i en cirkel

Aneby kommun
Eksjö kvinnojour
Brottsofferjouren
Eksjö kommun
Försäkringskassan
Gislaved kommun,
Gnosjö kommun
Jönköpings kommun
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping
Kvinnojouren Maria Gislaved
Kvinnojouren Linneorna i Eksjö
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Polismyndigheten
Region Jönköping,
Rädda barnen
Svenska Kyrkan
Sävsjö kommun
Vaggeryd kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun
Tjejjouren Jorun Eksjö
Åklagarmyndigheten