Hem- & omsorgsarbete

Mål 3: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Ballonger och händer mot himlen

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Det här delmålet handlar om att både kvinnor och män ska ha möjlighet att förena avlönat arbete med oavlönat arbete. Oavlönat arbete inkluderar att ta hand om familj, hem, relationer med närstående och planering. För att föreningen ska vara möjlig krävs en jämn fördelning av det oavlönade arbetet. Det handlar bland annat om vem som tar ut föräldraledighet, vård av barn (VAB), vem som tar ansvar för läxläsning, hemarbete såsom matlagning, städning och renoveringar, planering av inköp av mat och presenter och större högtider och semestrar, och relationsbyggande med släkt, familj och andra närstående.

2021 släppte SCB rapporten En fråga om tid. En studie av tidsanvändningen bland kvinnor och män 2021, där det framkommer att stora skillnader finns mellan könen när det kommer till oavlönat arbete. Kvinnor lägger under ett vardagsdygn ner i genomsnitt 3,5 timmar på oavlönat arbete, medan siffran för män är 2,5 timme. Kvinnor lägger mer tid på städning, matlagning, inköp, planering, omsorg för barn och relationsbyggande med närstående än män, medan män lägger mer tid på trädgårdsarbete och underhåll av bostad och fordon. Skillnaden mellan könen i oavlönat arbete är som störst för dem med lägre inkomst.[1]

Fler kvinnor än män anger att de fått avstå från aktiviteter för att tiden inte räcker till efter avlönat och oavlönat arbete, vilket hämmar kvinnors möjlighet att engagera sig i föreningslivet eller politiken. Framför allt är det kvinnor med barn som upplever att tiden inte räcker till, vilket också är den grupp som känner sig mest stressade för att de har för mycket att göra.[2]

Situationen i Jönköpings län

När det kommer till barnomsorg i länet så tar kvinnorna ut 71 % av föräldradagarna och 59 % av all VAB, vilket är några procentenheter högre än siffrorna för landet i stort.[3] Kvinnor tar också i större utsträckning ut närståendepenning, alltså vård av anhöriga. Det här är en bidragande faktor till kvinnors överrepresentation i deltidsarbete, vilket försvårar karriärmöjligheter och ekonomisk självständighet.


[1] SCB. (2021) En fråga om tid. En studie av tidsanvändningen bland kvinnor och män 2021

[2] ibid

[3] Försäkringskassan, publicerad i SCB regional jämställdhet