Regional styrgrupp våldsprevention

Jönköpings läns regionala våldspreventiva team är en strategisk styrgrupp som fokuserar på universell våldsprevention riktat till barn och unga. Styrgruppen ska eftersträva representation från regionen, länets kommuner, idrottsrörelsen samt tjej- och kvinnojoursrörelsen. Sammankallande för styrgruppen är Länsstyrelsen.

Huvudsaklig inriktning för det regionala våldspreventiva teamet är att utgöra ett stöd för det regionala och lokala arbete genom att stärka samverkan inom och mellan aktörer i länet med utgångspunkt i handböckerna Inget att vänta på och Lokalt brottsförebyggande arbete. Styrgruppen ses fyra gånger per år, 2h vardera.


Har du frågor?

Tania Karanja – utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen
Ansvarig för Regional styrgrupp våldsprevention
tania.karanja@lansstyrelsen.se