Sveriges jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kön och makt skapas i alla delar av samhället

Utgångspunkten för jämställdhetspolitiken är att kön och makt skapas och upprätthålls i strukturer i alla delar av samhället. Kön har också en grundläggande betydelse för vilka möjligheter och villkor människor har. Jämställdhet handlar om grupperna kvinnor och män, flickor och pojkar – de två juridiska kön som finns i Sverige idag. Samtidigt handlar jämställdhet också om att förändra föreställningar och normer kring kön och en viktig del i arbetet är att främja transpersoners rättigheter. Det är också viktigt att synliggöra att alla människor inte identifierar sig som kvinna eller man och att den binära synen på kön kan vara begränsande.

Sex delmål

Under det övergripande målet finns det sex stycken delmål som anger politikens inriktning och vägleder i arbetet. Delmålen är också en prioritering av jämställdhetsproblemen i samhället.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande i samhällets alla sektorer.

Målet handlar om formella politiska rättigheter såväl som makt och inflytande inom exempelvis det civila samhället, företag och medier. Det handlar också om lika möjligheter att delta i kultur, forskning och folkbildning.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Målet handlar om fördelning av ekonomiska resurser från såväl inkomster som kapital, bidrag och effekter av skatter och avgifter. Det handlar också om lika förutsättningar när det gäller tillgång till arbete samt villkor i arbetet.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet omfattar hela utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola samt vuxenutbildning men också exempelvis studieförbund och föreningsliv. Det handlar också om jämställda förutsättningar att utveckla intressen och utvecklas personligt utan att hindras av stereotypa föreställningar utifrån kön.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Målet handlar om fördelningen av obetalt arbete på samhällsnivå och omfattar obetalt hemarbete, omsorg om barn, äldre och andra närstående.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Målet handlar om fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa. Det omfattar förebyggande folkhälsoarbete men också insatser inom socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Målet handlar om alla yttringar av fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor och flickor samt om rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Det omfattar också mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet.

Läs mer om den nationella jämställdhetspolitiken på regeringens hemsida och i skrivelsen ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid”.