Ett Jönköpings län fritt från våld

Den övergripande målsättningen i det sjätte jämställdhetsmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Målet är att vårt regionala arbete ska nå alla grupper i samhället och utvecklas på flera arenor genom samverkan mellan olika aktörer.

Särskilt angeläget är att länet utvecklar våldsförebyggande insatser. Våld går att förebygga och med långsiktighet och systematik kan vi tillsammans bespara mänskligt lidande och samhälleliga resurser.

Läs mer om vårt regionala arbete nedan.

Regional strategi

Arbetet i Jönköpings län utgår från Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld in nära relationer 2020 – 2026. Varje aktör som står bakom strategin arbetar i sin verksamhet med aktiviteter för att uppfylla

Vägg med fastnålade bilder

Regional samordning

Här får du veta mer om hur arbetet inom våldsområdet i Jönköpings län är organiserat. Regional ledning och styrning Utgångspunkterna i den regionala styrningen är nätverksstyrning där alla involverade aktörer är jämlika parter och ömsesidigt beroende. Länets aktörer är organiserade