Våld i nära relationer – agera som chef och kollega

Under 2023 kommer vi i Jönköpings län att ha fokus på området våld i nära relationer – att agera som chef och kollega. Detta är en del av vårt gemensamma arbete med den regionala strategin för att förebygga våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Aktörer och verksamheter kommer få möjlighet att delta i kunskapshöjande insatser för att uppmärksamma och arbeta med frågan på sina arbetsplatser. 

” Målet är att öka kunskap och kapacitet hos offentliga och privata aktörer i att uppmärksamma och stödja chefer och kollegor på en arbetsplats när det gäller att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande i nära relation.”

Koppling arbete – våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt och vanligt samhällsproblem, som orsakar både fysiskt och psykiskt lidande och får konsekvenser för både individen, familjen och samhället i stort. Kopplingen mellan våld i nära relation och arbetslivet kan till exempel vara:

Påverkar ofta en persons hela livssituation inklusive arbetslivet

Kan påverka personens hälsa, sysselsättning och arbetskapacitet

Kan drabba vem som helst och vara svårt att förutse vem det drabbar

Vilka vill vi nå med satsningen?

Det kan vara flera funktioner på en arbetsplats där det kan vara relevant att öka kunskapen om våld i nära relationer för att kunna uppmärksamma frågan. I en arbetsgrupp är det av betydelse att chef, teamledare eller kollegor har kunskap för att kunna agera och förstå. För att införa rutiner i verksamheten kan HR-avdelningar, strateger och politiker i personalfrågor vara centrala funktioner. En annan del är också företagshälsovården som kan möta anställda till exempel under en rehabiliteringsprocess.

Vill din verksamhet vara en del av årets satsning?

Är ni nyfikna på vilken roll arbetsplatsen kan spela för att upptäcka våld i nära relationer? Eller hur våld i nära relation är relevant i relation till förebyggande arbete kring psykisk ohälsa och sjukskrivningar? Vi har under mars månad genomfört informations- och dialogmöte för intresserade aktörer i länet. Under hösten 2023 kommer utbildningsinsatser att erbjudas, mer information kommer.

Webbplatser

På dessa webbplatser kan du hitta samlad kunskap våld i nära relationer – att agera som chef och kollega.

Jämställdhetsmyndigheten

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) – stöd till chefer för att agera vid våld i nära relationer

Sunt arbetsliv – våld i nära relationer

Utbildningar och metodstöd

Webbkurs våld i nära relationer – att agera som chef och kollega

Handbok – jobbet var min enda trygga arbetsplats

Lärande exempel

Arbetsförmedlingen – arbetsgivarpodden

Lärande exempel – Sorsele kommun

Exempel Västra Götalandsregionen

Trollhättans kommun – vägledning för arbetsgivare

Lärande exempel – Trollhättans kommun