Regional samordning

Här får du veta mer om hur arbetet inom våldsområdet i Jönköpings län är organiserat.

Regional ledning och styrning

Utgångspunkterna i den regionala styrningen är nätverksstyrning där alla involverade aktörer är jämlika parter och ömsesidigt beroende. Länets aktörer är organiserade kring arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi delar information, erfarenheter, kunskap och behov med varandra i syfte att öka förutsättningar för utveckling och samordning av insatser.

Regional samordning- och ledningsstruktur

  • Styrgrupp för regional samordning våld
  • Styrgrupp för regional samordning våldsprevention
  • Styrgrupp för kommunal samordning våld vuxen

Övriga grupper och nätverk

  • Resursteam hedersrelaterat våld och förtryck
  • Fokusgrupp prostitution och människohandel
  • Arbetsgrupp för våld som arbetsgivarfråga
  • Nätverk handläggare VINR vuxen

Pågående projekt

  • Projekt Förstudie socialtjänstens stöd till våldsutövare 2023-2024
  • Projekt Mentorer i våldsprevention och Agera tillsammans 2022-2024

Bild: Organisationsskiss