Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

För att uppnå jämställdhet behöver aktörer inom alla områden i samhället bidra i arbetet. Länsstyrelsen har i uppdrag att främja arbetet med jämställdhet i länet och fick 2023 i uppdrag av regeringen att ta fram nya länsstrategier för jämställdhet för 2024–2027. Strategin Ett jämställt Jönköpings län beskriver länets behov och förutsättningar med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen.

Strategins syfte

Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027 syftar till att peka ut en riktning för arbetet med jämställdhet i länet. Den ska också ge inspiration och stöd till de verksamheter som vill påbörja eller utveckla sitt arbete med jämställdhet. Länsstyrelsen kan samordna insatser, ge stöd genom utbildning och annan kunskapsspridning samt följa arbetet i länet. För att fortsätta och ytterligare stärka arbetet sätter jämställdhetsstrategin upp mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Jönköpings län.

Är du intresserad av att påbörja eller fördjupa din organisations jämställdhetsarbete? Anslut dig till Jäj! så kan vi vara ett stöd på vägen!

Visionen är att kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Strategins tematiska områden

Strategin utgår från Sveriges jämställdhetspolitiska mål, men har strukturerats utifrån Jönköpings läns utmaningar och möjligheter inom jämställdhetsområdet. De tematiska områdena som skapades är mer anpassade till regionala förutsättningar och gör strategin lättare att plocka hem till den egna organisationen. De tre tematiska områdena är:

  • Makt och delaktighet
  • Utbildning och arbetsliv
  • Våld och destruktiva normer

Förankring

I arbetet med att ta fram Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027 har länsstyrelsen samverkat med många aktörer i länet. Under hösten 2022 – våren 2023 träffade länsstyrelsen 11 av länets kommuner, för att höra hur deras jämställdhetsarbete ser ut och vad för utmaningar de ser både i arbetet och i deras samhällen. Förankringsarbetet har även gjorts i nära samverkan med Forum för social hållbarhet och Agenda 2030-kommunnätverket.

Som en del av förankringsarbetet så skickades strategin ut på remiss till aktörer i länet. 15 remissvar inkom och bidrog till färdigställandet av strategin.