Kommunal styrgrupp våld vuxen

Jönköpings läns chefsnätverk våld i nära relationer är en strategisk styrgrupp som fokuserar på socialtjänstens kommunala arbete inom området. Chefsnätverket består av enhetschefer/gruppledare som arbetsleder våld i nära relation vuxen i länets 13 kommuner. Sammankallande för chefsnätverket är RSS Kvinnofrid på Kommunal utveckling som planerar arbetet tillsammans med samordnare på Länsstyrelsen. Chefsnätverket ses vid fyra tillfällen per termin.

Aktuella arbetsgrupper och nätverk

Nätverk handläggare VINR vuxen

Pågående projekt

Projekt Förstudie socialtjänstens stöd till våldsutövare är pågående under 2023-2024. Projektet genomförs av Kommunal utveckling med finansiellt stöd av Länsstyrelsen. Förstudiens syfte är att ge länets kommuner underlag för hur de möter de stärkta kraven av stöd till våldsutövare klokt och resurseffektivt. Lokalt i den egna kommunen, i kommunövergripande samverkan och i samverkan med Regionen. Ansvarig projektledare Julia Lagerqvist, Kommunal Utveckling.


Har du frågor?

Clara Wallin – FOU-ledare Kvinnofrid och Prostitution och människohandel, Kommunal Utveckling
Ansvarig för Kommunal styrgrupp våld vuxen
clara.wallin@rjl.se