Jämställdhetsintegrering

Strategin för att uppnå jämställdhet kallas för jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten.

Verksamhetsutveckling

Jämställdhetsintegrering innebär verksamhetsutveckling och är ett sätt att säkra att en verksamhets service och utbud är likvärdig för kvinnor och män, flickor och pojkar. Ett jämställdhetsperspektiv ska prägla beslut inom alla politiska områden, eftersom såväl ojämställdhet som jämställdhet skapas där besluten fattas och resurserna fördelas. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av verksamheten blir jämställdhet inte en sidoordnad fråga eller projekt.

Hur gör jag då?

Oavsett om ditt jämställdhetsarbete handlar om jämställdhetsintegrering eller om arbetsgivaransvar finns det en rad metoder och verktyg att ta hjälp av. Eftersom jämställdhetsintegrering handlar om verksamhetsutveckling kan olika metoder eller processer för utvecklingsarbete utgöra en grund för arbetet. Genom att koppla utvecklingsarbetet med jämställdhet till verksamhetens egen planerings- och uppföljningsprocess läggs en bra grund för arbetet.

Kom igång

Ett bra sätt att börja på är att granska den egna verksamhet. Syftet är att få reda på vilket eller vilka områden som behöver integrera ett jämställdhetsperspektiv. Vilka jämställdhetsproblem ska ni bidra till att lösa? Genom att göra en problemanalys redan från början är det större chans att jämställdhetsarbetet blir relevant, tydligt och avgränsat. Det kan också bidra till att ni lägger tid och resurser på relevanta insatser.

Verksamhetsplanera

För att undvika att jämställdhetsarbetet blir ett sidoordnat projekt är det bra om det integreras i verksamhetens ordinarie verksamhetsplanering. Formulera mål och insatser som bidrar till att lösa det eller de jämställdhetsproblem ni har identifierat. För att bli träffsäkra kan ni behöva kartlägga och analysera verksamheten ytterligare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ett verktyg för detta kan vara jämställdhetsbudgetering – att synliggöra hur resursfördelningen påverkar olika grupper av människor.

Gör

Även när det gäller genomförandet är det viktigt att jämställdhetsarbetet integreras – det vill säga att åtgärder genomförs av de som vanligtvis arbetar i verksamheten. Däremot är det viktigt att det finns stöd att få från chefer eller från en jämställdhetsstrateg, hållbarhetsstrateg eller liknande.

Följ upp

Uppföljning av arbetet kan ske både löpande och årligen. Det bör följas upp i verksamhetens ordinarie uppföljning. Uppföljning kan dels beröra de insatser och åtgärder som har genomförts, dels redovisa och analysera resultaten av dessa. Här kan könsuppdelad statistik vara användbar för att följa utvecklingen.

Ett jämställt Jönköpings län 2024 – 2027

Länsstyrelsen i Jönköpings län har, på uppdrag från regeringen, tagit fram en länsstrategi för jämställdhet med jämställdhetsintegrering som metod. Strategin har tagits fram utifrån regionala förutsättningar och utmaningar, och med hjälp av aktörer i länet.