En polis perspektiv på Resursteam Heder och hedersrelaterat våld och förtryck 

Purita Calvo Bengtsson arbetar som polis, barnförhörsledare, och förundersökningsledare med särskilt fokus på brott i nära relation. Hon har i flera år varit involverad i Resursteam Heder, ett team som samlar yrkesverksamma från olika områden som skola, socialtjänst, och polis.Jäj har träffat henne för att höra mer om hennes tankar kring det arbetet.

Målet med Resursteam Heder är att hjälpa barn att må bättre genom samverkan mellan yrkesverksamma från olika discipliner. Bengtsson lyfter fram vikten av kommunikation och samverkan mellan dessa olika professioner, eftersom det ger bättre stöd till barn som kan vara i nöd. Att ha ett ansikte på yrkesverksamma genom Resursteam Heder har underlättat kommunikation, brainstorming och erfarenhetsutbyte mellan teammedlemmar, berättar hon.

Som polis betonar Bengtsson utmaningarna med att ingripa i fall där barn kan vara i riskzonen men där inget brott har begåtts. Hon berättar att många fall som rör barn och hedersfrågor hamnar i en ”gråzon” där insatser kan behövas, men där situationen kanske inte är tillräckligt akut för omedelbart ingripande av polis eller socialtjänst. Detta understryker vikten av god kommunikation och samordning mellan polis och socialtjänst för att säkerställa att lämpliga insatser tillhandahålls.

Bildtext: Egen bild på Purita Calvo Bengtsson

Bengtsson belyser också den komplexa karaktären av hedersrelaterade frågor och den långsamma utvecklingen med att ta itu med dem. Hon anser att heder är ett mångfacetterat problem som kräver ett helhetsgrepp. Hon lyfter kampen mot kvinnlig könsstympning som ett exempel, ett problem som tyvärr ofta går obemärkt förbi. Bengtsson betonar behovet av att skolor är vaksamma när det gäller att identifiera tecken på nöd bland elever, som förändringar i deras beteende relaterat till grundläggande behov som att äta, dricka eller använda toaletten.

Avslutningsvis belyser Bengtssons insikter från hennes arbete med Resursteam Heder vikten av kommunikation, samarbete och samordnade insatser mellan yrkesverksamma från olika områden för att ta upp hedersfrågor och relaterade frågor som rör barn. Även om framstegen kan gå långsamt, betonar hon behovet av fortsatta ansträngningar för att öka medvetenheten, förbättra kommunikationen och tillhandahålla lämpliga insatser för att stödja barn som kan vara i riskzonen.

Vill du veta mer om resursteam Heder är du välkommen att kontakta Tania Karanja, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Jönköpings län

Text: Andrea Markovic, socionompraktikant Länsstyrelsen i Jönköpings län
Foto: Purita Calvo Bengtsson, polis