Jämställdhet kräver fler åtgärder!

I slutet av 2023 släppte Jämställdhetsmyndigheten rapporten Ojämna insatser för jämställdheten – en lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit. Jäj uppskattar den tydliga rekommendationen gällande bättre styrning!

Som den statliga myndighet som ansvarar för att följa och analysera utveckling mot de jämställdhetspolitiska målen så har Jämställdhetsmyndigheten analyserat arbetet och utfallet under perioden 2017 – 2022.

Även om förbättringar inom vissa jämställdhetspolitiska områden identifierats så har utvecklingen i många avseenden stått still. Bland annat har utvecklingen mot en mer jämställd representation stannat av, och Sverige har sjunkit på den internationella rankningen på det området. Fler insatser krävs för att uppnå en jämställd representation inom politiken.

Områden som sett framsteg, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och Jämställd hälsa, har också haft politiska åtgärder kopplade till sig. Det påvisar att politiska åtgärder ger resultat, vilket nu efterfrågas på alla jämställdhetspolitiska områden.

Rapporten trycker på att utvecklingen mot jämställdhet inte sker av sig självt, utan kräver reformer och aktiva åtgärder. Framför allt lyfts makt och inflytande, könsbundna studie- och yrkesval, en jämn fördelning av det obetalade hem- och omsorgsarbetet och organiseringen av välfärden som områden där politiska insatser behövs för att jämställdhet ska uppnås.

”De välfärdsreformer som genomfördes under 1970-talet med syftet att stärka kvinnors etablering på arbetsmarknaden och ekonomiska egenmakt gjorde Sverige till ett att världens mest jämställda länder.”

Ojämna insatser för jämställdheten, s. 43

Jäj välkomnar Jämställdhetsmyndighetens rekommendation om att alla jämställdhetspolitiska delmål behöver åtgärder. Konkretiserade åtgärder inom delmål 1–5 skulle också kunna innebära att de målen närmar sig den systematik som delmål 6 – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra besitter. Att strategier skulle tas fram för alla jämställdhetspolitiska delmål är också välkommet, då det skulle bidra till en ökad tydlighet i hur de olika delmålen kan arbetas med för att uppnå framsteg och normförflyttningar.

Vad utfallet blir av den här rapporten är ännu oklart, men det är spännande läsning och förhoppningsvis kan fler åtgärder sättas in och styrningen förstärkas!

”Utvecklingen mot jämställdhet sker inte av sig själv. Det är ett resultat av politiska prioriteringar och åtgärder”

Ojämna insatser för jämställdheten, s. 49

Läs om utvecklingen under alla jämställdhetspolitiska delmål och mer om Jämställdhetsmyndighetens slutsatser här.

Text: Charlotte German, Länsstyrelsen Jönköping