Förstudie om arbetet med våldsutövare – engagemang trots motvind

JÄJ har intervjuat Julia Lagerkvist, utvecklings ledare på Kommunal utveckling som under år 2023 gjort en förstudie i alla länets kommuner om deras arbete med våldsutövare.

Julia, berätta vad du arbetat med senaste året?

– Senaste året har jag på halvtid genomfört en förstudie som tittar på Jönköpings läns socialtjänsters arbete med våldsutövare. Bakgrund till arbetet var att länets socialchefer önskade en länsövergripande kartläggning av hur socialtjänsterna arbetar med målgruppen utifrån att socialtjänsternas ansvar för våldsutövare stärktes den 1 november 2022 (HSLF-FS 2022:39). I förstudien har jag även tittat på hur regionens samtalsmottagning Alternativ Till Våld (ATV) arbetar med våldsutövare, och hur de olika parterna ser på ansvarsfördelningen i arbetet med målgruppen. Förstudien finansierades av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vad var det mest intressanta som du hittat i samtal med kommunerna?

– Något som jag personligen tycker är slående är kombinationen av det stora ansvar som läggs på socialtjänsterna i och med lagstiftningen som stärker kraven på arbetet, och bristen på såväl nationellt, regionalt och lokalt stöd. I dagsläget är den nationella samordningen av arbetet med våldsutövare otillräcklig och det saknas rekommendationer gällande bedömningsstöd, behandlingsmetoder etc. Det sparas in pengar och man arbetar i motvind med att försöka lösa personalresurser och kompetensförsörjning. Trots detta framkommer det i intervjuerna med socialtjänsterna att de gör ett superjobb med allt från upptäckt och utredning till behandling. Medarbetare tar tillsammans med sina chefer fram kreativa lösningar på exempelvis organisering av tjänster, utredningsinstrument och samtalsmetoder som en del i ett kunskapsskapande. Jag tycker att medarbetarna på socialtjänsterna ska klappa sig själva på axeln och vara stolta över den verksamhet de bedriver för målgruppen trots de bristande förutsättningarna. Varje våldshandling som inte sker är en stor vinst.

Julia Lagerkvist Utvecklingsledare på Kommunal utveckling har gjort en förstudie om länets arbete med våldsutövare.

Vad tror du är viktigt framåt för att arbetet ska kunna stärkas i vårt län?

– Utifrån förstudiens resultat ser jag att det är viktigt att vi alla hjälps åt, både kommunerna emellan men även andra aktörer som finns i vårt län. Det är en ny målgrupp att arbeta med som kräver nya sätt att tänka och arbeta, samtidigt som det finns utmaningar i att de ekonomiska resurserna och den nationella samordningen är begränsad. Jag tror att vi har mycket att vinna på att hålla ett levande, kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att dra lärdom från varandra i kunskapsskapandet och inte själva behöva uppfinna hjulet på nytt i varje situation som uppstår.

Kommunsamverkan ser jag även som extra viktig för arbetet med denna målgrupp eftersom det dels är en omotiverad målgrupp där det på grund av ökat stigma kan vara svårt att söka stöd i den egna kommunen, men också eftersom våldsutövare som faktiskt söker stöd vid socialtjänsterna än så länge är ”sällanärenden” och det därmed är nästintill omöjligt för mindre kommuner att hålla specialistkompetens. Som sagt – vi har mycket att vinna på att ta hjälp av varandra och arbeta ihop som ett län snarare än enskild kommun!

Skriven av Kim Strand, Utvecklingsledare Länsstyrelsen i Jönköpingslän

Bild: Privat