Stegförflyttningar till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, vanligtvis kallat ESF-rådet, är en statlig myndighet med uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. ESF-rådet förvaltar Fonden för de som har det sämst ställt (FEAD) och Europeiska socialfonden i Sverige. Regionkontoret för Småland och Öarna har valt att ansluta sig till Jäj! och vi har pratat med Dina Friis, en av deras samordnare, om deras jämställdhetsarbete.

Vi arbetar med jämställdhet på flera olika sätt. Myndigheten har återrapportering till regeringen för att arbeta med att jämställdhetsintegrera verksamheten men även kring att våra stödsökande ska påvisa hur de arbetar med jämställdhetsintegrering, och hur vi tillhandahåller ändamålsenligt stöd för att de stödsökande ska kunna göra detsamma.

Dina Friis, samordnare Svenska ESF-rådet Småland och Öarna

Det övergripande uppdraget är att verka för att myndigheten bidrar till att, de av regeringen formulerade, jämställdhetspolitiska målen för ekonomisk jämställhet samt jämställd utbildning uppfylls. Specifika mål för de horisontella principerna (jämställhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) finns också formulerade. Dessa mål ska sedan kopplas samt bidra till de jämställdhetspolitiska delmålen i samband med planering, genomförande och uppföljning av myndighetsarbete med förvaltningen av den europeiska socialfonden. Dessa jämställdhetspolitiska mål är en stor del av det som socialfonden arbetar för att uppfylla, en innovativ och inkluderande arbetsmarknad. 

De horisontella principerna finns med i urvalskriterierna som samtliga stödsökande behöver beakta och i de fall där projekten identifierar utmaningar kopplat till dessa principer, exempelvis jämställdhet, ska även specifika mål till dessa formuleras. Myndigheten har också ett rapporteringsansvar för att arbeta med FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. Svenska ESF-rådet ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan. Delmålen kring att minska ojämlikheten, främja en inkluderande utbildning av god kvalitet samt att främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt är de mål som har störst bäring på myndighetens arbete med jämställdhet. De tidigare nämnda horisontella principerna är även en del av de urvalskriterier som stödsökande projekt behöver beakta och arbeta med för att kunna ta det av den socialfonden. Dessa urvalskriterier syftar till att projekten ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska delmålen och därigenom även hållbarhetsmålen. Svenska ESF-rådet arbetar för en inkluderande arbetsmarknad och framtagandet av den nya programperioden ESF+ 2021–2027, samt tillhörande stödmaterial, förväntas bidra till genomförandet av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genom införlivandet av de horisontella principerna.

För att kunna uppnå en inkluderande arbetsmarknad behöver jämställdhet vara ett perspektiv som hela tiden beaktas i allt arbete vi och våra stödsökande genomför, i kombination med de övriga horisontella principerna, för att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Vinsten med att aktivt arbeta med dessa frågor som myndighet är att vi kan, genom påverkan, skapa stegförflyttningar till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad men även samhälle.

Dina Friis, samordnare Svenska ESF-rådet Småland och Öarna

Svenska ESF-rådet har haft många projekt genom åren som på ett framgångsrikt sätt arbetat med jämställdhetsfrågorna, genom arbetet med de horisontella principerna där jämställdhetsintegrering är högst närvarande. Ett exempel är projektet #Attraktivindustri, där projektägaren Eksjö kommun har genomfört utbildningar riktade till företag inom träindustrin. Projektet bildade ett jämställdhetsnätverk under projekttiden och involverade företagen och arbetade aktivt för att få in flera kvinnor till branschen.

Även framgent är jämställdhet och jämställdhetsintegrering en obligatorisk del i myndighetens projekt och alla ska arbeta med dessa frågor. Svenska ESF-rådet kommer antagligen anordna en del konferenser och utbildningsinsatser för deras projekt för att kunna arbeta med dessa frågor på ännu bättre sätt.

Är du intresserad av att veta mer om ESF-rådet, deras uppdrag eller deras jämställdhetsarbete? Klicka in på deras hemsida här!

Text: Charlotte German, Länsstyrelsen i Jönköpings län