Survive – ett samarbetsprojekt inom sexuellt våld

Projekt Survive kom till för att kartlägga behov, utmaningar och utvecklingsmöjligheter när det kommer till omhändertagande av personer som utsatts för sexuellt våld. Arbetsgruppen utgörs av personer från olika organisationer i länet. En av dem är Helena Kilander, Hälsohögskolan. Jäj har pratat med henne för att få veta mer om projektet!

Helena Kilander arbetar som forskare och lektor vid avdelningen för kvalitetsförbättringar och ledarskap Hälsohögskolan, Jönköping samt Karolinska institutet, Stockholm.

Bildtext: Helena Kilander (egen bild)

Hon är barnmorska och har tidigare arbetat med bland annat gynekologisk vård och förlossningsvård på Höglandssjukhuset i Eksjö, samt ansvarat för att förbättra abortvård och preventivmedelsrådgivning. Som barnmorska har hon under åren träffat många flickor och kvinnor som upplevt sexuellt våld. Hon har upplevt att det saknas en struktur för långsiktigt stöd och vård. Under 2019 identifierades behov av att starta en process för att förbättra stöd och vård inom kvinnosjukvården i länet. Dock landade kvinnoklinikerna i att det behövdes ett större samarbete med fler aktörer då sexuellt våld bedömdes vara ett komplext samhällsproblem.

Helena har sedan 2022 varit involverad i projekt Survive, vilket är ett samarbetsprojekt i Jönköpings län mellan Avdelningen för Folkhälsa, Kommunal utveckling, Hälsohögskolan och Länsstyrelsen. Avdelningen för folkhälsa är projektägare. Projektet utvärderas av hälsohögskolan, där Helena är ansvarig forskningsledare.

Projekt Survive syftar till att kartlägga behov, resurser samt till att ta fram förslag och testa insatser vad gäller hjälp, stöd och vård i samband med sexuellt våld i Jönköpings län. Under hösten 2022 har utsatta personer med levd erfarenhet av sexuellt våldsutsatthet och aktörer som möter våldsutsatta kunnat dela erfarenheter av stöd och vård via en digital enkätundersökning och fokusgrupps intervjuer. Data har sammanställts och legat till grund för det fortsatta arbetet.

Under våren 2023 har aktörer i kvinnosjukvården, psykiatrin, Barnahus, socialtjänst och elev/studenthälsa deltagit i arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har fokuserat på tre teman som identifierats; att våga fråga, Kunskapsspridning och Skapa nätverk, samverkan och innovation. Nationella organisationer såsom Novahuset och Rise Sverige företräder personer med egen erfarenhet av sexuellt våld och har bidragit till att identifiera möjligheter för förbättringar. Arbetet pågår med handlingsplaner samt att testa insatser i olika organisationer i länet.

Helena hoppas att projektet kan ligga till grund för hållbara nätverk för samverkan och att det leder fram till att hjälp, stöd och vård förbättras för utsatta individer oberoende av relation och könsidentitet. Helena berättar vidare att det är vanligt att utsatthet för sexuellt våld inte kommer till omvärldens kännedom när den sker, utan identifieras långt senare när individen söker vård av andra skäl exempelvis vid en gynekologisk undersökning. Det är även vanligt att utsatta individer söker hjälp för flera olika symtom eller problem utan att utsatthet för sexuellt våld identifieras. Problemen kan då vara korrelerade till annan problematik såsom depressiva symtom, ångestsyndrom, alkohol och drogmissbruk, självmordsförsök, sexuella problem och kroniska smärttillstånd.

Helena betonar att sexuellt våld oberoende av relation har pekats ut som ett av de områden som vårt län behöver fokusera på och det har nyligen kommit ett regeringsuppdrag som visar på ämnets aktualitet. Läs regeringsuppdraget här.

Text: Helena Kilander, forskare och lektor Hälsohögskolan